توسعه پایدار

توسعه پایدار مفهوم پیچیده ای است که جنبه های مختلفی را در بر میگیرد. در پایداری سه جنبه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با هم به طور کامل در تعامل هستند.

شاخص های زیست محیطی

ارزیابی پایدار زیست محیطی یکی از بهترین ابزارها در فرآیند برنامه ریزی توسعه پایدار است که توجه به آن در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها امری اجتناب ناپذیر است…..

شاخص های اجتماعی

محدودیت های عوامل پایداری به لحاظ توانایی اجتماعی در مبادله با سیستم های طبیعی و ساختار اجتماعی ( رویکرد مدیریت توسعه پایدار اجتماعی) مفهوم را…….

مدیریت ریسک

به صورت کلی از ریسک بعنوان پیامدهای مورد انتظار حاصل از وقوع یک پدیده نامطلوب یاد میشود. در این تعریف منظور از پدیده نامطلوب به معنای …….