شاخص های اجتماعی

 محدودیت های عوامل پایداری به لحاظ توانایی اجتماعی در مبادله با سیستم های طبیعی و ساختار اجتماعی ( رویکرد مدیریت توسعه پایدار اجتماعی) مفهوم را منعکس می کند. این رویکرد برابری میان نسل های مختلف و تضمین بقای تنوع فرهنگی، همچنین تغییر احتمال تعارض ویران گرا را مورد توجه قرار میدهد.