ارزش ها

ارزش ها و اهداف:
ارائه خدمات نوین با بهترین کیفیت جهت جلب رضایت کارفرمایان و هموطنان عزیز از مهمترین و با ارزش ترین اهداف این شرکت می باشد.
وظایف:
وظایف و ماموریت ما ارائه بهترین عملکرد در برابر سه عنصر کلیدی سود دو جانبه ایمنی و محیط زیست می باشد. جهت بدست آوردن این اهداف می باید:
نیاز کارفرما به درستی شناخته شده و خدمات مطابق با این نیازها به صورت کامل ارائه گردد.
به صورت پیوسته راههای پیشرفت پیگیری و اجرایی گردد.
باور اینکه هر یک از ما می تواند تغییر ایجاد کند در مجموعه نهادینه گردد.