هیئت مدیره

فرهاد داعی نژاد

عضو هیئت مدیره
لیسانس مکانیک

امیر قریش

رئیس هیئت مدیره
فوق لیسانس مدیریت پروژه ساخت

 

علی قریشی

مدیر عامل
لیسانس مکانیک

احمد دزفولی زاده

عضو هیئت مدیره
لیسانس عمران