منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

اندازه، ساختار ماتريسی و تنوع واحدهای ستادی و پروژه‌هایشوادون، شرايط يگانه ای برای پرورش و توسعهء قابليت‌های پرسنل آن فـراهـم آورده اسـت. …….

آموزش

 در شوادون ما به خوبي آگاهيم كه مهم‌ترين پيش‌نياز تحقق چشم‌انداز شركت، استفاده از تمام امكانات مادي و معنوي آن براي آموزش و پرورش انسان‌هايي است كه سازندگي در…..

استخدام

شرکت شوادون جهت همکاری برای دفاتر و پروزه های تهران یا خارج از مرکز دعوت به همکاری می نماید ……