آموزش

در شوادون ما به خوبي آگاهيم كه مهم‌ترين پيش‌نياز تحقق چشم‌انداز شركت، استفاده از تمام امكانات مادي و معنوي آن براي آموزش و پرورش انسان‌هايي است كه سازندگي در تراز جهاني را راهنماي اعمال خود قرار دهند و خدمت به بهبود كيفيت زندگي انسان‌ها را مأموريت خود بدانند; از همين رو به جرات مي‌توان گفت پرورش و انگيزش كاركنان مهم‌ترين وظيفه رهبري شركت است و براي عمل به آن، طي سه سال گذشته سرمايه‌گذاري در آموزش و توسعه قابليت‌هاي نيروي انساني، بيش از چهاربرابر شده است.