شاخص های پایداری محیط زیست

ارزیابی پایدار زیست محیطی یکی از بهترین ابزارها در فرآیند برنامه ریزی توسعه پایدار است که توجه به آن در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها امری اجتناب ناپذیر است. توسعه پایدار در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است. برنامه ریزی و مدیریت صحیح و اصولی برای  نحوه بهره برداری از منابع طبیعی مهم ترین هدف توسعه پایدار و تعیین کننده بقای جوامع انسانی بخصوص نسل های آینده در زیست بوم هاست.

ارزیابی پایدار زیست محیطی یکی از بهترین ابزارها در فرآیند برنامه ریزی توسعه پایدار است که توجه به آن در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها امری اجتناب

ناپذیر است.

توسعه پایدار در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است. برنامه ریزی و مدیریت صحیح و اصولی برای  نحوه بهره برداری از منابع طبیعی مهم ترین

هدف توسعه پایدار و تعیین کننده بقای جوامع انسانی بخصوص نسل های آینده در زیست بوم هاست.