مدیریت ریسک

به صورت کلی از ریسک بعنوان پیامدهای مورد انتظار حاصل از وقوع یک پدیده نامطلوب یاد میشود. در این تعریف منظور از پدیده نامطلوب به معنای دیگر” ریسک خسارات مورد انتظار که در نتیجه وقوع یک پدیده مشخص به عنوان تابعی از مخاطره و میزان آسیب پذیری مولفه تحت ریسک به وقوع می پیوندد “می باشد. در مدیریت ریسک تنها عوامل فیزیکی و مهندسی دخیل نمی باشد. به عبارت دیگر مقوله مدیریت ریسک دارای ابعاد مختلف می باشد که پرداختن به آن نیازمند دانش و آگاهی زیادی می باشد.