مدیریت منابع انسانی

اندازه، ساختار ماتريسی و تنوع واحدهای ستادی و پروژه‌های شوادون، شرايط يگانه ای برای پرورش و توسعهء قابليت‌های پرسنل آن فـراهـم آورده اسـت. وسـعـت و تـنـوع حوزه‌های فعاليت شركت شوادون به كاركنان فرصت می‌دهد خود را به چالش كشند و بر صنعت ساخت و همچنين جامعه اثر مثبتی بگذارند. پای بندی به گفت‌وگوی دو طرفه، تأكيد بر سلامت كار، تأمين حقوق و مزاياي قابل رقابت با بهترين شركت‌ها و حمايت همه‌جانبه از آموزش مستمر و تربيت مديران و رهبران جديد از جمله تعهدات شوادون به كاركنانش است.‌ امروز خانواده شوادون از زنان و مردان مصمم و متعهد كه بيیشتر آنها مهندسان، متخصصان و تكنسين‌های مجرب در رشـتـه‌های گـونـاگـون‌اند، تشكيل شده است.به عنوان پيمانكار عمومی، نيروي انسانی شوادون متغير است، نيرويی كه هـم‌زمـان با آغاز و پايان پروژه‌ها افزايش و كاهش می‌يابد; با اين حال، طي پنج سال گذشته به طور متوسط سالانه پنج درصد افزايش يافته است.